Download PDF

กันตพัฒน์ วัชรฐิติเปรมชัย

กรรมการผู้จัดการ

Summary

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์ จำกัด 

"มุ่งมั่นและพัฒนา บริหารอย่างเข้าใจ ก้าวไปอย่างมั่นคง"

Education

20022006

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ

Work experience

2008Present

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์ จำกัด

- ควบคุมและดูแลงานบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีจำนวนบุคลากรเหมาะสมกับงาน รวมถึงวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สูงสุด เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร

- เตรียมแผนขององค์กรและแผนธุรกิจประจำปีและตรวจสอบความคืบหน้ากับแผนเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ทำได้

- ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และคำแนะนำแก่ประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการเพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงการพัฒนาภายในอุตสาหกรรมและเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่เหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองพันธกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบตามกฎหมายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มลูกค้าหลักอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าภาครัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยทั่วไปจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองและเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ฯมีศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการให้บริการ

- พัฒนาและบำรุงรักษาการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม โดยมีวิธีการบริหารจัดการด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่สินค้าชั้นนำและพร้อมรับการแข่งขันกับคู่แข่ง

- เตรียมความพร้อม วางแผน และ ตรวจสอบการดำเนินงานบริหารด้านการใช้งบประมาณประจำปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งบประมาณตรงตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้มีกระแสรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

- รักษากลุ่มเป้าหมายเดิม และ พัฒนาองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายและการบริการ รวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดที่มีอยู่ให้กว้างขึ้น

- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าติดต่อเจรจาทางธุรกิจ ในกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญหรือโปรเจคงานที่มีมูลค่างานสูง เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด ในข้อความการทำสัญญาและข้อตกลงต่างๆ และ ทำให้ลูกค้ารู้สึกเกิดความมั่นใจ และ มีความสำคัญ 

- พัฒนาและบำรุงรักษารวมระบบการจัดการคุณภาพทั่วไปของบริษัท ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตสินค้าที่ดีที่สุดและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

OKg8โอเคท-  ดูแลและตรวจสอบงบการเงิน-บัญชีประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้ผ่านการอนุมัติจากประธานและคณะกรรมการท่านอื่นๆ

Certifications

20082008

การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในงานอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20082008

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
20052005

การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
20042004

เอกสารธนาคารในการส่งออก

กรมส่งเสริมการส่งออก
20042004

ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001:2000

บริษัท โนโว ควอลิติี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
20032003

MODERN WAREHOUSE MANAGEMENT

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INSTITUTE AND BUSINESS RESEARCH CENTER
20032003

นักธรรมชั้นตรี

วัดอโศการาม
20032003

การออกแบบสภาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น รุ่นที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20022002

โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ QSEC-BA:BUILDING BETTER FUTURE

QUALITY SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD.

Skills

LANGUAGE SKILLS

ภาษาไทย ดีมาก ทั้ง อ่าน พูด เขียน

ภาษาอังกฤษ ดี ทั้ง อ่าน พูด เขียน 

COMPUTER SKILLS

- MICROSOFT OFFICE 

-  ADOBE PHOTOSHOP

- INTERNET 

- SOCIAL MEDIA NETWORK 


References

ประธานกรรมการ

คุณธนพัฒน์ วัชรฐิติเปรมชัย

บริษํท ธ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์ จำกัด